...IN MEDIAS RES

Množstvo lyžiarskych stredísk má  rôznu úroveň vybavenosti a kvalitu ponúkaných služieb. V konkurenčnom prostredí musia prevádzkovatelia ponúkať stále kvalitnejšie služby s vyššou pridanou hodnotou pre klientov. Ako nájsť mieru, správne rozhodnutie, kreatívny nápad, ako to robiť lepšie?.
Je to nepochybne náročné a podmieňuje to mnoho faktorov. Prírodné a klimatické podmienky sú až na drobnosti objektívne dané. Každý terén má svojich lyžiarov, niekto volí Tatry, niekto Alpy a niekto somársku lúku. Spoločne však majú podobné nároky na poskytované služby.

"Čo je pre návštevníka strediska dôležité?"

Nie je dôležité uvedené poradie, každý klient prisudzuje inú prioritu jednotlivým bodom.
Prevádzkovateľ musí plánovať a rozhodnutia prijať na základe serióznych a relevantných informácií a znižovať mieru subjektivizmu.

"Kde získať  relevantné a seriózne informácie?"

Odpoveď je kreditný informačný systém Skiport a turniket. Prototyp bol odskúšaný počas dvoch sezón v lyžiarskom stredisku Polomka - Bučník. Vzhľadom na výborné klimatické podmienky, technickú infraštruktúru sa každoročne zvyšuje návštevnosť lyžiarov v lyžiarskom stredisku. Skvalitňovaním poskytovaných služieb, zvyšovaním efektivity a produktivity najmä znižovaním nákladov je možné si udržať konkurenčnú výhodu nižších cien voči iným lyžiarskym strediskám. Preto turnikety sa javia ako zariadenia, ktoré spolu s kreditným systémom popisovaným v ďalšej časti dokážu tieto požiadavky naplniť. Nejde však o znižovanie mzdových nákladov a počtu pracovných miest. Ide o zmenu štruktúry obslužných činnosti so zameraním na zisk. Miesto skrehnutého postávania pri kontrole lístkov je možno rozšíriť ponuku platených služieb napríklad detská lyžiarska škôlka alebo pri poskytovaní občerstvenia či ski-servisu.

Získavanie informácii z kreditného informačného systému umožňuje optimalizovať marketingové rozhodnutia pri poskytovaní služieb a plánovanie investícii do rozvoja strediska. Kto dnes vie povedať koľko klientov regionálnych či „cezpoľných“ v ktorý deň a hodinu je prepravovaných vlekom, ako plánovať vyťaženosť vleku, bufetu. Kedy organizovať rôzne akcie na podporu návštevnosti, prípadne ako optimalizovať cenu ponúkaných služieb ako regulačný prvok, atď.